213-2025841

Projects filed under: ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το «Γραφείο Εργασίας» αποτελεί μία υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης με κύρια μέριμνα την υποστήριξη των προσπαθειών απορρόφησης του εργατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής της διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου προτάσσοντας τη συλλογή, επεξεργασία και διάχυση πληροφοριών για την κατάσταση της αγοράς εργασίας καθώς και την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών......

ΟΤΑ

Δ.Θεσσαλονίκης

Συνεργάτες

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Ο κανονισμός έχει ως αντικείμενο την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία και χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Φλώρινας (πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων). ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Δελτίο καλής πρακτικής Νο 87 Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων...

ΟΤΑ

Δήμος Φλώρινας
Με την ανάληψη της Διοίκησης του Δήμου το Σεπτέμβριο του 2014, ο Δήμος Θερμαϊκού είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λειτουργίας της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων. Με απόφαση του Δ.Σ. προχώρησε στη σύνταξη Οδηγιών Λειτουργίας Συμπληρωματικών του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων. Οι οδηγίες αυτές αφορούν μεταξύ άλλων: Τον τρόπο, τη διαδικασία και τους Υπεύθυνους Ενημέρωσης της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων......

ΟΤΑ

Δήμος Θερμαϊκού
Το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης του Δήμου Αλμωπίας, το οποίο υπάγεται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, έχει αναλάβει την υλοποίηση μιας σειράς υποστηρικτικών δράσεων για τους κατοίκους με προβλήματα διαβίωσης. Ενδεικτικά, να αναφερθεί ότι στο Δήμο λειτουργούν Κοινωνικό Φροντιστήριο, τοπικά σχέδια για την απασχόληση, απασχόληση και......

ΟΤΑ

Δήμος Αλμωπίας
O Δήμος Καστοριάς σχεδιάζει μόνος του, χωρίς ανάθεση σε εξωτερικούς συμβούλους, το επιχειρησιακό του πρόγραμμα εμπλέκοντας το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του. Σημαντικές κατακτήσεις του Δήμου Καστοριάς στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού μπορεί να θεωρηθούν oι παρακάτω: (α) Η Δ/νση Προγραμματισμού έχει πλέον καθιερωθεί ως υπηρεσία συντονισμού και ενδιάμεση υποστηρικτική μονάδα μεταξύ των υπηρεσιών και......

ΟΤΑ

Δήμος Καστοριάς
Θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την υπαίθρια διαφήμιση στα διοικητικά όρια του Δήμου Βόλβης. Από πλευράς υπηρεσιών Δήμου πραγματοποιήθηκε μία καταγραφή και αποτύπωση του συνόλου των νόμων, εγκυκλίων και διατάξεων που διέπουν την υπαίθρια διαφήμιση προκειμένου αυτό να αποτελέσει ένα εργαλείο των υπηρεσιών του Δήμου τόσο για την έκδοση άδειας για υπαίθρια διαφήμιση όσο και......

ΟΤΑ

Δήμος Βόλβης
Σε μια περίοδο όπου η αντιμετώπιση της ανεργίας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, συνιστά μείζονα προτεραιότητα, ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια του για την ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης για την προώθηση της απασχόλησης, προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία μιας νέας υπηρεσιακής μονάδας του «Γραφείου Πληροφόρησης και......

ΟΤΑ

Δήμος Χανίων
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν ανώνυμη και στόχευε στη διερεύνηση και καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση και την εργασία του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Κεφαλλονιάς, προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα και να προγραμματισθούν ενέργειες και δράσεις βελτίωσης που θα ενσωματωθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και στην εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης. Θεωρητική βάση......

ΟΤΑ

Δήμος Κεφαλλονιάς
Η συγκεκριμένη καλή πρακτική αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για το σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση εκπαίδευσης υπαλλήλων Δήμου με στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους με αντικειμενικά κριτήρια και με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Δελτίο καλής πρακτικής Νο 14 Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Επιτροπής Εκπαίδευσης Καθιέρωση συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών –επιμορφωτικών αναγκών......

ΟΤΑ

Δήμος Χανίων