213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #83: Δ. Ξάνθης – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς του πολίτες μέσω της Ιστοσελίδας του Δήμου

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #83: Δ. Ξάνθης – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς του πολίτες μέσω της Ιστοσελίδας του Δήμου

Ο νέος διαδικτυακός τόπος του Δήμου Ξάνθης ξεκίνησε την λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2014. Χρησιμοποιεί προηγμένες διαδικτυακές τεχνολογίες και εφαρμογές Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Συμμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό με την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. οικ. 40055/09.09.2011: “Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων” (ΦΕΚ 2147/26.09.2011 τεύχος Β’), τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής, διαβούλευσης και διαφάνειας σε πολίτες και επισκέπτες του Δήμου, καθώς και εφαρμογές που αφορούν την «Ανοικτή Διακυβέρνηση», όπως η Ψηφιακή Χαρτογράφηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου με την απεικόνιση των έργων σε χάρτες ανάλογα με τον βαθμό ολοκλήρωσής τους (προγραμματισμένα, σε εξέλιξη και ολοκληρωμένα) και την προβολή πληροφοριών προς τους πολίτες για αυτά.

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση έγινε από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου με ιδίους πόρους και φιλοξενείται σε χώρο και σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Δήμου.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 83
Επιλεγμένη παρουσίαση από τη σελίδα του Δήμου

ΟΤΑ
Δήμος Ξάνθης