213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #80: Δ.Ιωαννιτών – Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #80: Δ.Ιωαννιτών – Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Το μέτρο εφαρμόζεται σε έναν δήμο ανά περιφέρεια. Συγκεκριμένα στους δήμους: Δράμας (ΑΜΘ), Έδεσσας (Κεντρική Μακεδονία), Γρεβενών (Δυτική Μακεδονία), Ιωαννίνων (Ήπειρος), Λευκάδας (Ιόνια Νησιά), Καρδίτσας (Θεσσαλία), Χαλκίδας (Στερεά Ελλάδα), Καλλιθέας (Αττική), Μεσολογγίου (Δυτική Ελλάδα), Τρίπολη (Πελοπόννησος), Σύρου (Νότιο Αιγαίο), Σάμου (Βόρειο Αιγαίο).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, παρέχοντας ενίσχυση εισοδήματος συνδυαζόμενη με Δράσεις Κοινωνικής Επανένταξης.

Η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ιωαννιτών διεκπεραιώνει με μεγάλη ταχύτητα τον έλεγχο των αιτήσεων προκειμένου να γίνει η οριστική ένταξη των δικαιούχων στο Σύστημα Πληρωμών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ συγχρόνως συνδυάζει την οικονομική ενίσχυση με μια σειρά υποστηρικτικών δράσεων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 80
Παρουσίαση του Προγράμματος

ΟΤΑ
Δήμος Ιωαννιτών
Συνεργάτες
ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Ιωαννιτών Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (ΟΚΠΑΠΑ)
Σχετική ιστοσελίδα