213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #57: Δ. Καστοριάς – Σχεδίαση Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #57: Δ. Καστοριάς – Σχεδίαση Επιχειρησιακού Προγράμματος

O Δήμος Καστοριάς σχεδιάζει μόνος του, χωρίς ανάθεση σε εξωτερικούς συμβούλους, το επιχειρησιακό του πρόγραμμα εμπλέκοντας το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του.

Σημαντικές κατακτήσεις του Δήμου Καστοριάς στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού μπορεί να θεωρηθούν oι παρακάτω:
(α) Η Δ/νση Προγραμματισμού έχει πλέον καθιερωθεί ως υπηρεσία συντονισμού και ενδιάμεση υποστηρικτική μονάδα μεταξύ των υπηρεσιών και των αιρετών οργάνων του Δήμου. Διαθέτει σφαιρική εικόνα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του.
(β) Ο Δήμος διαθέτει υπηρεσίες με ενεργό και δυναμικό ρόλο, οι οποίες υποβάλλουν προτάσεις για μακρόπνοο σχεδιασμό. Για την καλύτερη στελέχωσή τους ο Δήμος προχώρησε σε επανατοποθέτηση του προσωπικού.
(γ) Εισήχθησαν δείκτες αξιολόγησης, επίτευξης των στόχων και μέτρησης των επιδόσεων.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Καστοριάς βρίσκεται στο δεύτερο έτος της εκτέλεσης του και συνιστά επιτυχία το γεγονός ότι έχει ήδη επιτευχθεί η υλοποίησή του σε πολύ μεγάλο βαθμό.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 57
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για τα έτη 2012-2014

ΟΤΑ
Δήμος Καστοριάς
Σχετική ιστοσελίδα