213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #16: Δ.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #16: Δ.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν ανώνυμη και στόχευε στη διερεύνηση και καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση και την εργασία του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Κεφαλλονιάς, προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα και να προγραμματισθούν ενέργειες και δράσεις βελτίωσης που θα ενσωματωθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και στην εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.

Θεωρητική βάση του ερωτηματολογίου αποτέλεσε το Job Satisfactory Index (JDI) σε συνδυασμό με το Minnesota satisfaction Questionnaire (MSQ), προσαρμοσμένων στη δομή και στη φύση του φορέα εργασίας (Δήμος Κεφαλλονιάς).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο16
Ερωτηματολόγιο υπαλλήλων του Δήμου Κεφαλλονιάς

ΟΤΑ
Δήμος Κεφαλλονιάς
Σχετική ιστοσελίδα