213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #100: Δ. Πλατανιάς – Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #100: Δ. Πλατανιάς – Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Ο Δήμος Πλατανιά υπέγραψε το Σεπτέμβριο του 2013 το Σύμφωνο των Δημάρχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τη μείωση του ποσοστού εκπομπής CO2 κατά 20% έως το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πλατανιά προχώρησε – ακολουθώντας μια πρότυπη διαδικασία – στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) με την οποία καταγράφηκε το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου και διαμορφώθηκαν μια σειρά από προτάσεις/δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του δήμου και την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2. Η διαδικασία και οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν, είχαν ως βάση τους κανόνες και τις οδηγίες που προτείνονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 100
Διαβίβαση ΚΠ
ΣΔΑΕ

ΟΤΑ
Δ. Πλατανιά