213-2025841

Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» συστάθηκε το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011, ως Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 επ. Α.Κ. Ο αριθμός των ιδρυτικών μελών της Ένωσης είναι πενήντα (50), με αποδοχή ένταξης τριάντα δύο (32) νέων μελών, καλύπτοντας την πλειονότητα των Δήμων που δύνανται να έχουν Γενικό Γραμματέα με βάση το πλαίσιο που ορίζει η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης.

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ400Χ400

Σκοποί:

 • H διαρκής επικοινωνία μέσω της παροχής έγκαιρης και επίκαιρης πληροφόρησης προς τις Δημοτικές Αρχές.
 • H ψηφιακή δικτύωση Δημάρχων και Γενικών Γραμματέων.
 • H ανταλλαγή τεχνογνωσίας με στόχο τη διευκόλυνση της υλοποίησης των πολιτικών αποφάσεων των Δημοτικών Αρχών.
 • H ανάδειξη καλών πρακτικών που παράγονται από Δήμους και η διάχυσή τους προς τις Δημοτικές Αρχές.
 • Η διοργάνωση στοχευμένων ενημερωτικών – εκπαιδευτικών ημερίδων.
 • Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των Γενικών Γραμματέων και των Στελεχών των Δήμων.
 • Η έκδοση Πρακτικών Οδηγών σε εστιασμένα θεματικά αντικείμενα των ΟΤΑ.
 • Η ανάδειξη και αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του θεσμού.
 • Η οργανωμένη εκπροσώπηση στην κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση.
 • Η συνεργασία με ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς για θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες των δήμων.
 • Η επικοινωνία και η επίτευξη συνεργασίας και συνέργειας με ομοειδείς και παρεμφερείς ενώσεις και δίκτυα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Η συνεργασία με τους φορείς και εκπροσώπους της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
 • Η επαφή και επικοινωνία με τους εκτελεστικούς γραμματείς των ΟΤΑ β΄ βαθμού.
 • Η διασφάλιση των επαγγελματικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
 • Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας ανάμεσα στις Δημοτικές Αρχές και τις Υπηρεσίες.

 

kleisthenis.org: H ιστοσελίδα του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ